Secretarieel Jaarverslag 2020

Secretarieel Jaarverslag 2020

Op 1 januari 2020 bestond het bestuur van de Stichting Erfgoed Venlo uit de onderstaande personen:

Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit de zes bovengenoemde personen. In de verslagperiode kwam het bestuur 8 keer bijeen. Ten gevolge van de corona-crisis vonden de bestuursvergaderingen plaats in de grote ontbijtzaal van ‘’t Pelgrimshoes’ en in de tuin van voornoemd huis aan de St. Urbanusweg. Voor hun gastvrijheid zijn wij de uitbaters veel dank verschuldigd.

Bestuursvergadering in ‘coronatijd’ op 25 juni 2020.

Activiteiten en lezingen

Nationale Archeologie Dagen

Helaas zijn deze door de corona-crisis landelijk afgelast en verplaatst naar juni 2021.

Erfgoedlezing 2019
De traditioneel jaarlijkse erfgoedlezing van de Stichting kon in 2020 eveneens niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

Erfenis Chris Versteeg
Op 24 december 2018 overleed Chris Versteeg. Van zijn familie kreeg de Stichting Erfgoed Venlo als erfenis een gedeelte van zijn nagelaten boeken, tekeningen, plattegronden en andere geschriften. De inventarisatie hiervan heeft plaatsgevonden en de Stichting overlegt met verschillende mensen wat hiermee kan en moet gebeuren. Uiteraard ter nagedachtenis van Chris, die op het naoorlogse Venlo een grote stempel heeft achtergelaten.

De erfenis van wijlen pater Hermans
Deze erfenis is in 2020 nagenoeg geheel om niet overgedragen aan het Gemeentearchief van de Gemeente Venlo.

Advisering en projecten

Winkelpand Parade 22
Samen met de Gemeente Venlo spant de Stichting Erfgoed Venlo zich in voor herstel van de oorspronkelijke ‘art nouveaux’-schilderingen op de gevel van het pand Parade 22. In oktober/november 2016 heeft de Stichting Restauratie Atelier Limburg onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de schilderingen. Het rapport geeft inzicht in de aanwezigheid van de oorspronkelijke ‘art nouveaux’-beschilderingen en de mogelijkheden van het in oude luister herstellen van de gevel in de oorspronkelijke kleuren. Het resultaat van de gesprekken met o.a. de eigenaar was zodanig dat de Stichting besloot het project stop te zetten.


Tot onze blijde verrassing bleek echter dat de eigenaar in samenwerking met stichting Erfgoed Venlo, de gemeente Venlo en Venlo Partners het project toch wilde oppakken. In november 2020 is er op initiatief van de eigenaresse van het pand een projectgroep samengesteld welke onder leiding van Marcel Tabbers van Venlo Partners de kar, na goede afspraken te hebben gemaakt, weer is gaan trekken.

Deze projectgroep bestaat uit :

  • Marcel Tabbers, Venlo Partners
  • Bastiaan van Straaten, eigenaar
  • Roy Denessen, Gemeente Venlo
  • Ir. Paul Stevens, voorzitter Stichting Erfgoed
  • Ir. Geert Mevissen, architect Stichting Erfgoed Venlo
  • Gerard Derkx, secretaris Stichting Erfgoed Venlo

Het doel is, om in 2021 de restauratie van de gevel Parade 22 te realiseren.

Links: Een recent opgedoken zwart-wit foto van de gevel. Rechts: Oorspronkelijk ontwerp van de geveldecoratie.

Kepelke van Genuuij
In 2020 werd een eerste overleg gevoerd met het bestuur van de stichting Vrienden van ‘’t Kepelke van Genuuij’ en het parochiebestuur van de Sint Martinusparochie Venlo met als doel samen op te trekken bij de restauratie en renovatie van ‘’t Kepelke’. In het kader van het 400-jarig bestaan van de kapel (gebouwd in 1623) willen beide stichtingen werken aan de restauratie en renovatie van de kapel. Met name het stucwerk aan de binnenzijde van de kapel dient nodig gerestaureerd te worden.

De Stichting Erfgoed Venlo wil de buitenzijde van de kapel weer wit (laten) schilderen. Zoals de architect Pierre Cuypers dit in 1916 heeft opgenomen in zijn plannen voor de uitbreiding van de kapel.

Het bestuur van de Sint Martinusparochie wil vooralsnog niet actief meewerken aan het weer wit schilderen van de kapel. Ook vindt zij het vroeg om nu al te starten met nadere uitwerking van dit plan.

Ook de Gemeente Venlo wil meer wetenschappelijke en gedocumenteerde onderbouwing van de wens om de buitengevel van de kapel weer wit te schilderen.

‘kepelke’ anno 1846.

De voormalige Maria-school aan de Veldenseweg te Venlo
In 2019 werd de ‘gedenksteen’ van deze gesloopte lagere school geschonken aan de Stichting Erfgoed Venlo, met het verzoek de steen weer op een markante passende plaats in Venlo terug te brengen en voor het publiek zichtbaar te maken.

Uit onderzoek (met behulp van dhr. Theo Lamberts) is gebleken dat deze school tot 1943 heeft gestaan op de hoek van de Veldenseweg en de Pieter Breughelstraat in Venlo.

Mariaschool gebombardeerd op 18-11-1943.

Na het bombardement op de school in de 2e wereldoorlog werden de restanten van de school gesloopt en gedeponeerd in ‘’t Bulteven’. Daar werd de steen bij ploegwerkzaamheden gevonden. Onze Stichting werd door de gemeente getipt en nam de steen van de eigenaar over met de belofte een goede plaats te zoeken.

Op de plaats van de gesloopte school werd de huidige woonwijk (schilderswijk) met bakkerij (Leta-bakkerij) gebouwd.

De Stichting is momenteel het plaatsen van de ‘gedenksteen’ in de zijgevel van de voormalige bakkerijwinkel aan het voorbereiden. Plaatsing vindt in de loop van 2021 plaats, afhankelijk van de corona-ontwikkelingen.

De nieuwe plaats van de gedenksteen:

Inpassing gedenksteen en foto met tekst – Mariaschool Veldenseweg 66 – Hoek Pieter Breughelstraat.

Het stadsslagthuis, anno 1837
In het depot van de Gemeente Venlo lag al jaren de 1e steen van het ‘stadsslagthuis’ van Venlo uit 1837.

Het Venlose gemeentelijke ‘stadsslagthuis’ was het 2e van Nederland. Amsterdam had het eerste. Het ‘stadsslagthuis’ lag aan de achterzijde van de huidige Sint Martinusbasiliek.

Situatietekening ‘stadsslagthuis’.

Het slachthuis was bedoeld om de onhygiënische situaties bij de thuisslagers in Venlo een halt toe te roepen. Er werd een centrale slachtplaats voor het vee gebouwd in 1837. In de directe nabijheid van het slachthuis lag de leerlooierij (Lohof) en diende de ‘Looibeek’ als afvoerriool van het slachtafval naar de Maas.

Plattegrond van het ‘stadsslagthuis’.

De Stichting Erfgoed Venlo treft momenteel voorbereidingen om de 1e steen van dit ‘stadsslagthuis’ te herplaatsen op een plek dichtbij de oorspronkelijke plaats van het slachthuis.

De 1e steen van het ‘stadsslagthuis’, anno 1837.

Hulpvragen
Vanuit verschillende instanties en personen bereikten ons verzoeken tot ondersteuning. Een aantal verzoeken heeft onze Stichting beantwoord of kunnen doorverwijzen naar o.a. het Gemeente Archief Venlo.

Website, PR en Informatieoverdracht via (sociale) media
Wanneer daar aanleiding toe is wordt deze website voorzien van actuele informatie. Deze website is opgebouwd rondom enkele kernbegrippen (thema's). Daarnaast maakte de stichting in 2020 het publiek deelgenoot van haar activiteiten door het versturen van persberichten o.a. over de lopende projecten en door het plaatsen van berichten op Facebookpagina en andere sociale media.

Opbouwen supportersnetwerk /netwerkcontacten
Ook in 2020 onderhield de Stichting Erfgoed Venlo contacten met verschillende organisaties zoals het Gemeentearchief Venlo, het LGOG, de Stichting Archeologie Actueel Limburg, de Archeologische Vereniging Limburg, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, de Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, de Culturele Raad Tegelen, de Heemkundige Kring Tegelen, de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, de Stichting Heemkunde Arcen, de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, de Stichting Kruisen en Kapellen Venlo, het Missiehuis Sint Michael in Steyl, het Limburgs Museum, de Stichting Behoud Monumenten Steyl, Museum De Locht in Melderslo, de Mutsaersstichting, de Förderverein Fliegerhorst, het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut, de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en Agrarisch Erfgoed Nederland.

Door de reeds genoemde corona-perikelen en de daarmee gepaard gaande beperkingen in de fysieke contacten heeft de stichting in 2020 weinig kunnen doen aan het in stand houden van de bovengenoemde contacten.

Kritisch volgen overheidsbeleid
In de nota ‘van erfgoed naar erfgoud’ van 2019 legt de Gemeente Venlo vast hoe zij de komende jaren met erfgoed wil omgaan. Het zal vooral neerkomen op burgerinitiatieven om het aanwezige erfgoed te behouden. Onze Stichting zal de gemeente Venlo waar nodig positief-kritisch beschouwen en hoopt dat de samenwerking op een positieve manier in stand blijft.

Dit secretarieel jaarverslag 2020 is goedgekeurd in de bestuursvergadering dd. 29 juli 2021.

ir. Paul H.P. Stevens, voorzitter
Gerard C.L.P. Derkx, secretaris