Secretarieel Jaarverslag 2018

Secretarieel Jaarverslag 2018

Op 1 januari 2018 kende het bestuur de volgende samenstelling :

 • dhr. ir. Paul Stevens – Voorzitter,
 • dhr. Gerard Derkx – Secretaris,
 • mevr. Franca Theloesen – Penningmeester,
 • mevr. ir. Djoya Hattu – Webmaster,
 • dhr. Hay Swinkels – Bestuurslid, pers- en propaganda,
 • dhr. ir. Geert Mevissen – Bestuurslid, projectverantwoordelijkheid, bouwkundige.

In 2018 werd er naar een voltallig bestuur van 7 personen gestreefd. Het bestuur is hierin helaas niet geslaagd. Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit 5 personen. Mevrouw Djoya Hattu heeft om persoonlijke redenen het bestuur verlaten in 2018.

In de verslagperiode kwam het bestuur 10 keer bijeen.

Tentoonstellingen en lezingen

Erfgoedlezing 2018

Op 22 november werd de jaarlijkse traditionele erfgoedlezing van de Stichting gehouden. Het thema was “De grote schoonmaak in Venlo na de 2e wereldoorlog”. De lezing werd gehouden door dhr. Sef Derkx. Ruim 100 mensen bezochten “de Bantuin” in ‘t Ven.

Dhr. Derkx begon met het vertonen van de “puinfilm” van Venlo aan het einde van de 2e wereldoorlog. Ook de periode van de “wederopbouw” van Venlo werd uitvoerig besproken en getoond aan de hand van veel foto’s.

Deze avond werd afgesloten met een interview door Sef Derkx, waarin hij 2 bekende Venlonaren uit de oorlogstijd liet vertellen over hun belevenissen in die periode. Het waren de heren Piet Boermans en Geer Lamers, Venlose kwajongens aan het einde van de oorlog.

Erfgoedfestival Limburg

In de maanden mei, juni en juli verzorgde de Stichting Erfgoed Venlo een aantal activiteiten in het kader van het Erfgoedfestival 2018 onder de titel Over grenzen van Limburg.

De Stichting had er de titel Venlo toont zijn kerkelijke schatten aan gegeven.

Er was een wandel- en fietstocht uitgezet van ’t Kepelke van Genuuij via de Jacobskapel naar de Sint Martinuskerk. Een deel van de route was gelijk aan de wandeltocht naar Santiago de Compostella.

Bij ’t Kepelke van Genuuij hebben we borden geplaatst met daarop de geschiedenis en ontwikkeling van dit gebied en van het “kepelke” en omringende gebouwen.

In de Sint Martinuskerk leidden enkele gidsen de bezoekers rond en vertelden over de geschiedenis van deze “Basilica” en haar rijke schatten.

Onderzoek en publicaties

Advisering en projecten

Door het Cuijpersgenootschap is de stichting eind 2017 opnieuw benaderd om het “wederopbouw”-erfgoed in Venlo in kaart te brengen en is gevraagd de aandacht van het publiek hierop te vestigen. In verband hiermee heeft de Stichting gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van dit genootschap en verdiepte het stichtingsbestuur zich in dit voor onze gemeente belangrijke erfgoed. Vooral het industrieel erfgoed heeft de bijzondere aandacht van het stichtingsbestuur.

Winkelpand Parade 22

Samen met de Gemeente Venlo spant de Stichting Erfgoed Venlo zich in voor herstel van de oorspronkelijke “Art Nouveaux”-schilderingen op de gevel van het pand Parade 22. In oktober/november 2016 heeft de Stichting Restauratie Atelier Limburg onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de schilderingen. Het rapport geeft inzicht in de aanwezigheid van de oorspronkelijke “art nouveaux”-beschilderingen en het in oude luister herstellen van de gevel in de oorspronkelijke kleuren.

In 2018 zijn gesprekken gevoerd met gemeentefunctionarissen en de eigenaresse. Tevens zijn er eerste offerte-besprekingen gehouden. Die hebben vooralsnog niet geleid tot een concreet voorstel inzake de restauratie van de gevel.

Tolhuisje Dr. Mathijssenhof (Huiskensstraat)

Dit karakteristieke gebouwtje (4-hoekige dakconstructie = Mansardekap) behoorde tot een agrarisch perceel met boerderij “de Mathijssenhof”. De bewoonster van de naastgelegen “gerdeneerswoning” wil het perceel opsplitsen en het voormalige “tolhuisje” opnemen in haar nog te bouwen “levensbestendige” woning. Voor dit plan hebben de architecten Geer en Joep Selen een passend ontwerp gemaakt. De bouwactiviteiten zijn medio 2018 gestart. Het tolhuisje wordt de entree van de nieuwe woning. Onze Stichting heeft zich ingespannen voor het behoud en de restauratie van dit “tolhuisje” en is bij verschillende besprekingen aanwezig geweest.

Agrarische schoorsteen te Velden, Lijsterweg.

In Venlo werden vroeger de tuinbouwkassen verwarmd middels met kolen gestookte cv-ketels, welke waren geplaatst in een glazen ketelhuis. Om de verbrandingsgassen af te voeren werden bij deze installaties hoge schoorstenen gebouwd. In Venlo staan nog maar enkele van deze agrarische schoorstenen. Aan de Lijsterweg in Velden staat nog een dergelijk ketelhuis met stenen schoorsteen.

De stichting heeft zich in de afgelopen jaren ingespannen om het ketelhuis aan de Lijsterweg te Velden en de daarbij behorende schoorsteen te behouden en een passende bestemming te laten geven. In 2017 heeft de Gemeente Venlo geantwoord dat er aan een plan voor het behoud van historische schoorstenen wordt gewerkt.

De Stichting Erfgoed Venlo heeft het plan geopperd om het ketelhuis in zijn oude luister te herstellen en er dan een “gerdeneersmuseum” van het maken. Het probleem van de bereikbaarheid van het gebouw zal daarvoor eerst moeten worden opgelost. Het ketelhuis ligt immers op particulier terrein. Met de eigenaren is een aantal gesprekken gevoerd. Zij staan in principe positief in dit verhaal.

Om te bepalen of de schoorsteen kan worden behouden zal een grondige studie naar de bouwkundige status van de schoorsteen moeten worden gedaan. Door gemeente en provincie en BOEi wordt overlegd over een “schoorsteenstrategie”.

Steun vragen

Van verschillende instanties en personen bereikten ons verzoeken tot ondersteuning. Meestal betrof het hier archiefonderzoek zoals bijv. naar de tabakswarenindustrie. Ook is ons gevraagd foto’s van een groot aantal bekende plaatsen in Venlo beschikbaar te stellen. Een aantal verzoeken hebben we zelf beantwoord of kunnen doorverwijzen naar o.a. het Gemeente Archief Venlo.

Nationale Archeologie Dagen

De landelijke stichting die de Nationale Archeologiedagen organiseert, heeft ons in het voorjaar van 2018 benaderd om ook in Venlo opnieuw de aandacht te vestigen op Archeologie.

Het bestuur heeft afgezien van deelname aan deze festiviteit. De Stichting “Ons Fort” heeft de organisatie van deze dag van ons overgenomen. Wel zijn er hand- en spandiensten door enkele bestuursleden geleverd.

PR en Informatieoverdracht via (sociale) media

De website van de Stichting werd in 2018 geheel vernieuwd. Wanneer daar aanleiding toe is wordt deze voorzien van actuele informatie.

De website is opgebouwd rondom de 12 thema’s:

 • Monumenten
 • Acties & besluiten
 • Architectuur
 • Projecten
 • Verhalen
 • Archeologie
 • Erfgoed in het nieuws
 • Herbestemming
 • Wederopbouw
 • Restauratie
 • Immaterieel erfgoed
 • Archief (gearchiveerde artikelen van onze stichting)

Daarnaast maakte de stichting het publiek deelgenoot van haar activiteiten door het versturen van persberichten o.a. over de lopende projecten, de Erfgoedlezing en door het mede organiseren van het Erfgoedfestival 2018.

Nieuwsbrief

De Stichting heeft in 2018 meerdere malen een nieuwsbrief gezonden aan de sponsoren, donateurs en de vrienden. In deze brieven werd iedereen op de hoogte gebracht van de veranderingen binnen het bestuur en de te organiseren activiteiten en evenementen.

Tevens werden enkele items genoemd waarmee het bestuur van de Stichting zich heeft bezig gehouden.

Samenwerking met andere cultuurhistorische instellingen

De samenwerking vanuit de Stichting Erfgoed Venlo kreeg gestalte door deelname aan onderstaande overleggen:

 • Overleg Historisch Platform Groot Venlo met de Gemeente Venlo op 27 juni 2016.
 • Opbouwen supportersnetwerk / netwerkcontacten.

Ook in 2018 onderhield Erfgoed Venlo contacten met verschillende organisaties zoals het Gemeentearchief Venlo, het LGOG, de Stichting Archeologie Actueel Limburg, de Archeologische Vereniging Limburg, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, de Stichting Archeologisch Onderzoek Venlo, de Culturele Raad Tegelen, de Heemkundige Kring Tegelen, de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, de Stichting Heemkunde Arcen, de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, de Stichting Kruisen en Kapellen Venlo, het Missiehuis Sint Michael in Steyl, het Limburgs Museum, de Stichting Behoud Monumenten Steyl, Museum De Locht in Melderslo, de Mutsaersstichting, de Förderverein Fliegerhorst, het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut, de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en Agrarisch Erfgoed Nederland.

Door de reeds genoemde bestuurswisselingen en de daarmee gepaarde administratieve zaken, heeft de stichting in 2018 weinig kunnen doen aan het in stand houden van de bovengenoemde contacten. Wel is in 2018 deelgenomen aan de diverse vergaderingen met bovengenoemde partijen en het Historisch Platform Groot Venlo.

Op 29 november heeft onze voorzitter de eerste bijeenkomst over de oprichting van de Boerderijenstichting Limburg bijgewoond. Vanwege de precaire situatie van de Limburgse (historische ) boerderijen ten gevolge van de grote veranderingen die nu en straks op het platteland plaatsvinden is het doel te komen tot een nieuwe stichting die het belang van de historische boerderij zal behartigen.

Kritisch volgen overheidsbeleid

Op 6 september 2017 zijn wij aanwezig bij de beeldvormende raadsvergadering van de Gemeente Venlo en de presentatie van de beleidsnota “van erfgoed naar erfgoud”. In deze nota legt de Gemeente Venlo vast hoe zij de komende jaren met erfgoed wil omgaan. Het zal vooral neerkomen op de burgerlijke initiatieven om het aanwezige erfgoed te behouden.

De stichting heeft hierop ingehaakt door in de Erfgoedlezing 2018 de aandacht van de aanwezigen te vragen voor het behoud van de diverse gebouwen uit de wederopbouwperiode van Venlo.

De Stichting Erfgoed Venlo wacht nog altijd op de beleidsnota “erfgoed” van de Gemeente Venlo. De laatste berichten duiden er op dat hieraan wordt gewerkt.

Dit secretarieel jaarverslag 2018 is goedgekeurd in de bestuursvergadering dd. 21 maart 2019.

Ir. P.H.P. Stevens, voorzitter
G.C.L.P. Derkx, secretaris